Alkalischer Helmling
Mycena alcalina

Rostfleckiger Helmling
Mycena zephyrus

Dehnbarer Helmling
Mycena epipterygia

Dehnbarer Helmling
Mycena epipterygia

Dehnbarer Helmling
Mycena epipterygia var. eppiterygoides

Bluthelmling
Mycena haematopus

Schwarzgezähnelter Rettichhelmling
Mycena pelianthina

Rettichhelmling
Mycena pura

Rettichhelmling
Mycena pura

Gelbstieliger Nitrathelmling
Mycena renati

Rosa Helmling
Mycena rosea

Rotschneidiger Helmling
Mycena rubromarginata

Purpurschneidiger Bluthelmling
Mycena sanguinolenta

Purpurschneidiger Bluthelmling
Mycena sanguinolenta

Fichtenzapfenhelmling
Mycena strobilicola

Fichtenzapfenhelmling
Mycena strobilicola

Rinden Postament Helmling
stylopates

Zäher Fadenhelmling
Mycena vitilis